SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ GIÁO DỤC SỨ MỆNH

ThS. Trịnh Thị Phương
Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội


1. Đặt vấn đề


Công cuộc thay đổi quốc gia, khuynh hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và chỉ huy đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Giai cấp công nhân đang đi đầu trong kiến thiết xây dựng xã hội mới, nhất là trong việc kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội nhằm mục đích triển khai tiềm năng dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh .Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chỉ rõ: “Đối với giai cấp công nhân, phát triển về số lượng, chất lượng và tổ chức; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” [8,118].

Dệt may Việt Nam là ngành mũi nhọn xuất khẩu trong chiến lượng xuất khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế đem về nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước. Trong hơn 10 năm qua, đây là ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân, giải quyết việc làm cho số lượng lớn người lao động. Tuy nhiên, giai cấp công nhân trong ngành dệt may còn nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước từ đó ảnh hưởng đến thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình.

Cách mạng Công nghiệp 4.0 xuất hiện tập trung vào công nghệ kỹ thuật số thúc đẩy nền sản xuất phát triển lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua 

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là một trong những cơ sở công lập đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực dệt may, thời trang. Việc nâng cao chất lượng đào tạo về kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nhà trường sẽ góp phần xây dựng đội ngũ công nhân ngành dệt may trong tương lai đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa và thực hiện tốt vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

2. Nội dung
2. 1. Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
      * Khái niệm giai cấp công nhân và đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân
       Khi sử dụng khái niệm giai cấp công nhân, C.Mác và Ph.Ăngghen đã dùng một số thuật ngữ khác nhau để biểu đạt khái niệm đó: giai cấp vô sản, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân hiện đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp,… Mặc dù vậy, về cơ bản những thuật ngữ này trước hết đều biểu thị một khái niệm thống nhất, đó là chỉ giai cấp công nhân hiện đại, con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại.
      Trong phạm vi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là giai có có hai đặc trưng cơ bản:
Thứ nhất, về phương thức lao động của giai cấp công nhân.
Giai cấp công nhân là những tập đoàn người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại, có trình độ xã hội hóa cao. Đây là một đặc trưng cơ bản phân biệt người công nhân hiện đại với người thợ thủ công thời trung cổ, với những người thợ trong công trường thủ công. Giai cấp công nhân có một quá trình phát triển từ những người thợ thủ công thời kỳ trung cổ đến những người thợ trong công trường thủ công và cuối cùng đến những nguời công nhân trong công nghiệp hiện đại.
Thứ hai, về địa vị của giai cấp công nhân trong hệ thống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
      Trong hệ thống quan hệ sản xuất của xã hội tư bản chủ nghĩa, người công nhân không có tư liệu sản xuất, họ buộc phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. C.Mác và Ph.Ăngghen đặc biệt chú ý phân tích đặc trưng này, vì chính nó là đặc trưng khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp vô sản, giai cấp lao động làm thuê cho giai cấp tư sản và trở thành lực lượng đối kháng với giai cấp tư sản.
Ngày nay, với sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân văn minh có nhiều đổi khác khác trước. Cơ cấu ngành nghề của giai cấp công nhân đã có những đổi khác to lớn. Bên cạnh công nhân của nền công nghiệp cơ khí đã Open công nhân của nền công nghiệp tự động hoá, với việc vận dụng phổ cập công nghệ thông tin vào sản xuất .
Từ những nghiên cứu và phân tích trên hoàn toàn có thể hiểu giai cấp công nhân theo khái niệm sau : “ Giai cấp công nhân là một tập đoàn lớn xã hội không thay đổi, hình thành và tăng trưởng cùng với quy trình tăng trưởng của nền công nghiệp tân tiến ; Là giai cấp đại diện thay mặt cho lực lượng sản xuất tiên tiến và phát triển ; Là lực lượng hầu hết của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội ; Ở những nước tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ bản là không có tư liệu sản xuất phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư ; Ở những nước xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân cùng nhân dân lao động làm chủ những tư liệu sản xuất đa phần và cùng nhau hợp tác lao động vì quyền lợi chung của toàn xã hội trong đó có quyền lợi chính đáng của mình ” [ 1 ; 29 ] .

      * Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
      Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu; xây dựng xã hội mới thực sự tốt đẹp chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Theo quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen, việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cần phải trải qua hai bước. Bước thứ nhất: giai cấp công nhân biến thành giai cấp thống trị và giành lấy chính quyền nhà nước vào tay giai cấp mình. Bước thứ hai: giai cấp công nhân dùng sự thống trị của mình để từng bước đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản để tập trung tất cả những công cụ sản xuất vào trong tay nhà nước từ đó tiến hành tổ chức xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa. Hai bước này quan hệ chặt chẽ với nhau, giai cấp công nhân không thực hiện được bước thứ nhất thì cũng không thực hiện được bước thứ hai nhưng bước thứ hai là quan trọng nhất để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chỉ rõ: “Đối với giai cấp công nhân, phát triển về số lượng, chất lượng và tổ chức; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” [8,118].Dệt may Việt Nam là ngành mũi nhọn xuất khẩu trong chiến lượng xuất khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế đem về nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước. Trong hơn 10 năm qua, đây là ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân, giải quyết việc làm cho số lượng lớn người lao động. Tuy nhiên, giai cấp công nhân trong ngành dệt may còn nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước từ đó ảnh hưởng đến thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình.Cách mạng Công nghiệp 4.0 xuất hiện tập trung vào công nghệ kỹ thuật số thúc đẩy nền sản xuất phát triển lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật (IoT), truy cập dữ liệu thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng. Công nghiệp 4.0 cung cấp một cách tiếp cận toàn diện hơn, liên kết và toàn diện hơn cho sản xuất. Nó kết nối vật lý với kỹ thuật số và cho phép cộng tác và truy cập tốt hơn giữa các bộ phận, đối tác, nhà cung cấp, sản phẩm và con người. Công nghiệp 4.0 cho phép các nhà máy thông minh, sản phẩm thông minh và chuỗi cung ứng thông minh, làm cho các hệ thống sản xuất và dịch vụ trở nên linh hoạt. Ngành dệt may là nhóm ngành sẽ phải chịu tác động mạnh nhất từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vì cơ chế lan truyền tác động của công nghệ trong kinh tế toàn cầu rất nhanh thông qua kênh xuất nhập khẩu do bản chất thương mại quốc tế cao của nhóm ngành này. Những đột phá về công nghệ, đặc biệt là những tiến bộ vượt bậc trong tự động hóa và công nghệ in 3D, máy chụp thân thể, thiết kế bằng máy tính, có thể sản xuất hàng loạt các sản phẩm phù hợp với những thông số đơn lẻ của từng khách hàng; cùng công nghệ nano làm đảo ngược dòng thương mại theo hướng bất lợi cho các nước như Việt Nam do làm giảm mạnh lợi thế lao động giá rẻ tại đây. Chính vì vậy, vấn đề đào tạo nâng cao chất lượng lao động ngành dệt may là yêu cầu tất yếu khách quan giúp ngành dệt may Việt Nam tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức vươn lên phát triển trong bối cảnh mới.Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là một trong những cơ sở công lập đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực dệt may, thời trang. Việc nâng cao chất lượng đào tạo về kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nhà trường sẽ góp phần xây dựng đội ngũ công nhân ngành dệt may trong tương lai đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa và thực hiện tốt vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.* Khái niệm giai cấp công nhân và đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhânKhi sử dụng khái niệm giai cấp công nhân, C.Mác và Ph.Ăngghen đã dùng một số thuật ngữ khác nhau để biểu đạt khái niệm đó: giai cấp vô sản, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân hiện đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp,… Mặc dù vậy, về cơ bản những thuật ngữ này trước hết đều biểu thị một khái niệm thống nhất, đó là chỉ giai cấp công nhân hiện đại, con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại.Trong phạm vi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là giai có có hai đặc trưng cơ bản:Thứ nhất, về phương thức lao động của giai cấp công nhân.Giai cấp công nhân là những tập đoàn người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại, có trình độ xã hội hóa cao. Đây là một đặc trưng cơ bản phân biệt người công nhân hiện đại với người thợ thủ công thời trung cổ, với những người thợ trong công trường thủ công. Giai cấp công nhân có một quá trình phát triển từ những người thợ thủ công thời kỳ trung cổ đến những người thợ trong công trường thủ công và cuối cùng đến những nguời công nhân trong công nghiệp hiện đại.Thứ hai, về địa vị của giai cấp công nhân trong hệ thống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.Trong hệ thống quan hệ sản xuất của xã hội tư bản chủ nghĩa, người công nhân không có tư liệu sản xuất, họ buộc phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. C.Mác và Ph.Ăngghen đặc biệt chú ý phân tích đặc trưng này, vì chính nó là đặc trưng khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp vô sản, giai cấp lao động làm thuê cho giai cấp tư sản và trở thành lực lượng đối kháng với giai cấp tư sản.* Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânSứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu; xây dựng xã hội mới thực sự tốt đẹp chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.Theo quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen, việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cần phải trải qua hai bước. Bước thứ nhất: giai cấp công nhân biến thành giai cấp thống trị và giành lấy chính quyền nhà nước vào tay giai cấp mình. Bước thứ hai: giai cấp công nhân dùng sự thống trị của mình để từng bước đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản để tập trung tất cả những công cụ sản xuất vào trong tay nhà nước từ đó tiến hành tổ chức xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa. Hai bước này quan hệ chặt chẽ với nhau, giai cấp công nhân không thực hiện được bước thứ nhất thì cũng không thực hiện được bước thứ hai nhưng bước thứ hai là quan trọng nhất để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.


 

Nội dung bài viết

2.2. Giai cấp công nhân Nước Ta và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Nước Ta lúc bấy giờ

2.2.1. Giai cấp công nhân Nước Ta

          Giai cấp công nhân Nước Ta sinh ra và tăng trưởng gắn liền với chủ trương khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Nước Ta. Bên cạnh những đặc thù của giai cấp công nhân nói chung, giai cấp công nhân Nước Ta có những đặc thù riêng. Giai cấp công nhân Nước Ta sinh ra trước giai cấp tư sản, là giai cấp đối kháng trực tiếp với tư bản thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Giai cấp công nhân Nước Ta nhanh gọn trưởng thành về ý thức chính trị, sớm giác ngộ lý tưởng, tiềm năng cách mạng ; có mối quan hệ gắn bó mật thiết với giai cấp nông dân và những những tầng lớp nhân dân lao động. Từ khi Đảng Cộng sảnViệt Nam sinh ra giai cấp công nhân Nước Ta đã giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình, biểu lộ là lực lượng chính trị tiên phong trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa và giải phóng giai cấp .

          Tại Đại hội lần thứ Sáu của Ban chấp hành Trung ương khóa X, Đảng ta đã nhận định: Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn bao gồm những người lao động chân tay, trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh, dịch vụ có tính chất công nghiệp. Dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, của nền kinh tế thị trường, xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế đã làm biến đổi cơ cấu giai cấp trong xã hội, đặc biệt là giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay có nhiều biến đổi sâu sắc. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay.

          *  Những biến đổi tích cực của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

 – Giai cấp công nhân nước ta tăng trưởng nhanh về số lượng, phong phú về cơ cấu tổ chức thành phần và ngành nghề .

Trong quy trình thay đổi, Open và hội nhập quốc tế, chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính nhiều thành phần đã tạo nên sự chuyển biến trong cơ cấu tổ chức lực lượng lao động xã hội. Giai cấp công nhân nước ta đang liên tục tăng nhanh về số lượng, phong phú về cơ cấu tổ chức theo ngành nghề và thành phần kinh tế tài chính. Trong đó, số công nhân trong khu vực kinh tế tài chính tư nhân và khu vực kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế tăng mạnh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Đồng thời, Open ngày càng đông bộ phận công nhân thao tác trong những ngành dịch vụ .

– Giai cấp công nhân ngày càng được nâng cao về trình độ trình độ nghề nghiệp, hình thành tác phong và kỷ luật lao động theo hướng văn minh .
Quá trình hội nhập quốc tế đã tiếp nhận những thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào sản xuất, tạo động lực để giai cấp công nhân nước ta ngày càng phát triển cao về trình độ chuyên môn nghề nghiệp.Hình thành ngày càng phần đông bộ phận công nhân tri thức ( có trình độ cao đẳng, ĐH trở lên ) làm công tác làm việc quản trị sản xuất kinh doanh thương mại, nghiên cứu và điều tra và quản trị khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất kinh doanh thương mại hoặc trực tiếp sản xuất. Công nhân là cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản trị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại, công nhân bậc cao và thợ giỏi đã năng động, phát minh sáng tạo, có nhiều ý tưởng sáng tạo có giá trị cao được vận dụng .Đây là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập; góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm giữ vững sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, giúp giai cấp công nhân rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng lao động quốc tế …

– Giai cấp công nhân nước ta có nhiều thời cơ việc làm, đời sống vật chất và ý thức ngày càng được cải tổ .

Trong những năm qua, nhờ những cải cách thể chế để hội nhập vào nền kinh tế tài chính quốc tế, nên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế có sự chuyển biến can đảm và mạnh mẽ, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Số lượng công nhân trong những doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế tăng mạnh. Với lộ trình hội nhập lúc bấy giờ, trong thời hạn tới việc làm cho công nhân sẽ liên tục tăng nhanh, nhất là ở những ngành nghề yên cầu trình độ lao động kỹ thuật cao. Trong hội nhập quốc tế, những rào cản pháp lý về vận động và di chuyển pháp nhân được thả lỏng, những quan hệ kinh tế tài chính, đối ngoại, lao động được thiết lập sẽ tạo điều kiện kèm theo cho lao động Nước Ta ra quốc tế thao tác. Từ đó, góp thêm phần nâng cao đời sống vật chất và niềm tin cho người công nhân đồng thời thôi thúc nền kinh tế tài chính quốc gia tăng trưởng .

*Một số biến đổi tiêu cực của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

          – Sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo trong nội bộ ngày càng thâm thúy, tác động ảnh hưởng đến sự thống nhất, đoàn kết của giai cấp công nhân .

Đoàn kết thống nhất là một trong những đặc thù chính trị cơ bản của giai cấp công nhân, giúp công nhân tập hợp những những tầng lớp giai cấp khác trong xã hội thực thi sứ mệnh lịch sử của mình. Tuy nhiên, lúc bấy giờ do sự đổi khác cơ cấu tổ chức giai cấp công nhân theo ngành nghề và theo trình độ đã làm phân hóa về thu nhập của giai cấp công nhân .Cùng với sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của khoa học và công nghệ tiên tiến, việc ứng dụng khoa học vào sản xuất ngày càng được tăng nhanh, dẫn đến sự phân tầng giữa công nhân. Với khuynh hướng trí thức hóa công nhân do sự tăng trưởng của khoa học và công nghệ tiên tiến, thì sự phân tầng, phân hóa trong nội bộ giai cấp công nhân nước ta thâm thúy hơn trong thời hạn tới .

– Lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng của một bộ phận công nhân bị phai nhạt

Mặt trái của kinh tế thị trường, đã làm cho

công nhân có nhận thức không đồng đều về giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức và kỷ luật lao động. Không ít công nhân còn chưa nhận thức đầy đủ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình. Ý chí phấn đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của một bộ phận công nhân giảm sút. Một bộ phận công nhân trẻ còn bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội, sống buông thả, phai nhạt lý tưởng, suy thoái về đạo đức, lối sống, xa rời bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp và hình ảnh người công nhân Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Bộ phận công nhân chưa thiết tha phấn đấu vào Đảng và tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị – xã hộiđiều này tác động ảnh hưởng đến vai trò tiên phong của giai cấp công nhân nước ta .

* Một số nét về giai cấp công nhân ngành dệt may Nước Ta
Dệt may là một trong những ngành kinh tế tài chính chủ yếu góp phần lớn vào tổng sản phẩm quốc nội. Đây cũng là ngành lôi cuốn lớn lực lượng lao động trên cả nước. Hiện nay lao động trong ngành dệt may khoảng chừng 3 triệu lao động. Một trong những xu thế tăng trưởng của ngành dệt may toàn thế giới là hoạt động giải trí gia công xuất khẩu sẽ di dời một phần từ Trung Quốc sang những vương quốc khác. Bangladesh và Nước Ta là 2 điểm đến tiên phong của sự di dời này. Điều này đã tạo thêm thời cơ và nguồn lực mới cho những doanh nghiệp dệt may về vốn, thiết bị công nghệ tiên tiến sản xuất, kinh nghiệm tay nghề quản trị tiên tiến và phát triển. Tuy nhiên, một trong những yếu điểm của ngành dệt may là yếu tố nguồn nhân lực, đó là : kiến thức và kỹ năng quản trị sản xuất, kỹ thuật còn kém, năng xuất lao động chưa cao, chưa có kế hoạch đào tạo và giảng dạy chuyên nghiệp và bài bản nguồn nhân lực dệt may chất lượng cao và đội ngũ phong cách thiết kế có năng lực cạnh tranh đối đầu với những vương quốc khác . Hầu hết, những cán bộ quản trị chủ chốt trong những doanh nghiệp dệt may đều có trình độ ĐH hoặc cao đẳng, trình độ khá nhưng trình độ quản trị theo phong cánh công nghiệp còn yếu, tiếp cận với phương pháp quản trị văn minh còn ít. Cán bộ kĩ thuật đa phần trưởng thành từ công nhân bậc cao nên chỉ giỏi về trình độ của nhưng loại sản phẩm đơn cử. Các doanh nghiệp rất cần những kỹ sư có bằng cấp, công nhân kĩ thuật và những nhà quản trị – những người có năng lực chớp lấy công nghệ tiên tiến văn minh. Có một thực tiễn là nhiều doanh nghiệp bỏ ra một số tiền lớn để mua thiết bị và công nghệ tiên tiến tân tiến, giá cao để sẵn sàng chuẩn bị cho việc sản xuất những mẫu sản phẩm hạng sang, tuy nhiên người quản lý và vận hành những thiết bị này lại có trình độ trình độ thấp. Vì vậy, để tăng trưởng ngành dệt may tương lai, cần phải giảng dạy nguồn nhân lực có chất lượng cao bảo vệ về mặt trình độ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp là một trong những nhu yếu cấp thiết của ngành dệt may Nước Ta. Điều này giúp công nhân ngành dệt may cùng với giai cấp công nhân cả nước triển khai thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình .

 

2.2.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Nước Ta lúc bấy giờ

          Trước cách mạng tháng Tám, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Sứ mệnh này được chia thành 2 bước: bước một, giai cấp công nhân trở thành lực lượng tiên phong, tập hợp lãnh đạo quần chúng nhân dân lao động đấu tranh chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, giành quyền lực nhà nước về tay giai cấp mình; bước 2: giai cấp công nhân cùng quần chúng nhân dân sử dụng bộ máy nhà nước cải tạo xã hội cũ, kiến thiết xây dựng thành công xuất sắc xã hội mới xã hội xã hội chủ nghĩa .
 
Trong tiến trình cách mạng lúc bấy giờ, giai cấp công nhân Nước Ta liên tục đảm đương sứ mệnh lịch sử lớn lao, không riêng gì liên tục là giai cấp chỉ huy cách mạng mà còn là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp thay đổi. Giai cấp công nhân là nòng cốt phải tự mình phấn đấu, nâng cao tri thức, kinh nghiệm tay nghề để có thế làm tốt sứ mệnh lịch sử đã đề ra, phấn đấu đưa nước ta từ một nước nông nghiệp sớm trở thành nước công nghiệp tân tiến .

Tại hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương khóa VII, Đảng ta đã chứng minh và khẳng định : ” Cùng với quy trình tăng trưởng công nghiệp và công nghệ tiên tiến theo khuynh hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia, cần kiến thiết xây dựng giai cấp công nhân tăng trưởng về số lượng, giác ngộ về giai cấp, vững vàng về chính trị, tư tưởng, có trình độ học vấn và kinh nghiệm tay nghề cao, có năng lượng tiếp thu và phát minh sáng tạo công nghệ tiên tiến mới, lao động đạt hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao cao, vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình ” [ 7, 98 ]

Đến hội nghị lần thứ Sáu, Ban chấp hành Trung ương khóa X, Đảng ta một lần nữa đã xác lập vai trò của giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời kỳ thay đổi : trải qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Nước Ta ; giai cấp công nhân Nước Ta đại diện thay mặt cho phương pháp sản xuất tiên tiến và phát triển là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội. Giai câp công nhân là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa văn minh hóa quốc gia vì tiềm năng dân giàu nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh, lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ tri thức …

Để thực thi sứ mệnh lịch sử to lớn này, giai cấp công nhân Nước Ta cần tăng trưởng không ngừng về số lượng, nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của một giai cấp tiên phong, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bản địa dưới sự chỉ huy đúng đắn, sáng suốt của Đảng .

2.3. Nội dung giáo dục sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
Trong nền kinh tế trí thức hiện nay, tri thức có vai trò quan trọng, trở thành những nguồn lực thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia. Xu hướng này đang tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế nước ta, đòi hỏi về chất lượng nguồn lao động phải được nâng cao mới đáp ứng được yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, giáo dục sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân cho sinh viên cần định hướng cho sinh viên những yêu cầu của thực tiễn đất nước và thế giới đối với người lao động. Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội sẽ trở thành một phần của lực lượng giai cấp công nhân trong tương lai cần phải có trình độ chuyên môn, có kiến thức kỹ năng tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp. Giáo dục sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân cho sinh viên trong nhà trường nhằm mục đích: nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề, giáo dục kỹ năng mềm giúp sinh viên vận dụng vào thực tiễn công việc và tăng cường giáo dục ý thức đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, giúp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ tri thức, làm chủ khoa học công nghệ, thích nghi với mọi hoàn cảnh, vượt qua khó khăn thử thách thực hiện tốt vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp của mình.

* Giáo dục kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề

Một trong những hạn chế cần khắc phục của công nhân ngành dệt may là trình độ lao động. Nếu trước kia, lao động đông, trình độ thấp, giá rẻ là lợi thế thì hiện nay dưới sự tác động của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ 4.0  thì đây là một trong những hạn chế của công nhân Việt Nam nói chung và công nhân ngành dệt may nói riêng. Ngành dệt may cần phải có chiến lược dài hạn để phát triển nguồn nhân lực nhằm tăng cường sức mạnh cạnh tranh và hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu.
Là trường ĐH chuyên biệt về giảng dạy lao động cho ngành dệt may, để cung ứng nhu yếu của thực tiễn, tiềm năng huấn luyện và đào tạo của nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm mục đích tạo ra những thế hệ sinh viên ra trường phân phối tốt những nhu yếu về trình độ trình độ, kiến thức và kỹ năng kinh nghiệm tay nghề với những vị trí việc làm theo nhu yếu của doanh nghiệp. Nhà trường liên tục triển khai xong những chương trình đào tạo và giảng dạy, thay đổi hình thức, giải pháp dạy học nhằm mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy. Bên cạnh đó phối hợp tốt với những doanh nghiệp, tạo điều kiện kèm theo cho sinh viên tiếp cận sâu vào thực tiễn hoạt động giải trí nghề nghiệp trong tương lai, với những vị trí việc làm khác nhau. Từ đó giúp sinh viên trong bước đầu có kỹ năng và kiến thức thực tiễn về máy móc thiết bị khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất ngành may ; tiến trình quy trình sản xuất, tác phong lao động, thiên nhiên và môi trường thao tác. Đẩy mạnh hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy theo khuynh hướng ứng dụng, không ngừng thay đổi chương trình, nội dung, hình thức, giải pháp đào tạo và giảng dạy sẽ triển khai được tiềm năng nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường nói riêng, nâng cao chất lượng của giai cấp công nhân ngành dệt may, công nhân Nước Ta nói chung. Sinh viên trường Đại học công nghiệp Dệt may trong tương lai sẽ góp thêm phần thực thi thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Nước Ta lúc bấy giờ .
* Giáo dục kỹ năng mềm

Bên cạnh nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề, trong quá trình đào tạo cần khuyến khích sinh viên tự học hỏi rèn luyện kỹ năng mềm. Tích cực học thêm ngoại ngữ, tin học, các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp ngắn hạn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Tìm hiểu và tiếp cận công nghệ, khoa học kỹ thuật mới trên thế giới để có thể điều khiển, vận hành, tương tác, làm việc hiệu quả trên các thiết bị công nghệ hiện đại, thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ, cách mạng 4.0.
Thông qua quá trình lên lớp, bằng các phương pháp dạy học tích cực, bằng các ví dụ thực tiễn sinh động giảng viên rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng mềm: thuyết trình, giao tiếp, giải quyết vấn đề, phản biện…
 Làm việc nhóm và làm việc độc lập là yêu cầu quan trọng của người lao động trong môi trường làm việc hiện đại. Cho nên, cần rèn luyện hình thành cho sinh viên thực hiện tốt hai kỹ năng quan trọng này. Hướng dẫn sinh viên làm việc nhóm: Biết lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch làm việc nhóm (phân công nhiệm vụ, kiểm soát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên,  trao đổi, tranh luận… Bên cạnh đó, rèn luyện sinh viên khả năng làm việc độc lập như: khả năng xắp xếp công việc khoa học, hợp lý, khả năng lập kế hoạch và tuân thủ kế hoạch, chủ động, tự giác thực hiện công việc của bản thân.

* Giáo dục ý thức, tác phong, đạo đức nghề nghiệp
          Ý thức tác phong đạo đức nghề nghiệp là một trong những tiêu chí quan trọng tuyển dụng lao động. Giáo dục ý thức, tác phong, đạo đức nghề nghiệp là vấn đề cần thiết trong đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Đối với sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, trong quá trình giảng dạy giảng viên cần giúp sinh viên nhận đúng đắn về nghề nghiệp và vị trị việc làm của bản thân trong tương lai. Từ đó, từng bước hình thành cho sinh viên lòng yêu nghề, gắn bó với nghề mình lựa chọn học tập.

Tác phong lao động là một trong những hạn chế của người lao động Việt Nam. Do ảnh hưởng từ thói quen, phong tục tập quán, nên số đông người lao động Việt Nam chưa có tác phong lao động chuyên nghiệp, chưa đem lại sự hài lòng cho người sử dụng lao động đặc biệt là đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong  giáo dục của nhà trường là đào tạo sinh viên có ý thức, có tác phong làm việc chuyên nghiệp như: chuyên nghiệp trong cách ăn mặc và giao tiếp, không ngừng học hỏi và trau dồi kỹ năng, kiến thức chuyên môn, tham gia vào cuộc đối thoại, thể hiện sự linh hoạt, có thái độ coi trọng thời gian, tuân thủ giờ giấc làm việc theo đúng quy định, thực hiện công việc đúng kế hoạch và mục tiêu rõ ràng….

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa, nội dung các học phần chủ nghĩa Mác – Lênin, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn…  giáo dục rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, cảnh giác trước các âm mưu luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và nhà nước. Sinh viên thấy được vai trò trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển của quốc gia dân tộc để không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề, kỹ năng mềm, ý thức tác phong đạo đức nghề nghiệp.

3. Kết luận

Cách mạng công nghiệp 4.0 là một thành tựu của văn minh trái đất, có những góp phần, bổ trợ vào nhận thức duy vật lịch sử về những yếu tố trong tăng trưởng của xã hội. Ở phương diện xã hội, sát cánh cùng giai cấp công nhân sản xuất ra của cải vật chất ngày càng lớn phân phối nhu yếu ngày càng cao của con người. Bên cạnh đó, giai cấp công nhân, đang Open ngày càng phần đông trình độ ngày càng nâng cao, cơ cấu tổ chức, phân tầng thâm thúy. Cùng với sự tăng trưởng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế tài chính phát minh sáng tạo, giai cấp công nhân ngày càng chiếm vị trí chủ yếu trong lực lượng lao động xã hội, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có những đổi khác trong quá trình mới. Tuy nhiên, vai trò vị trí tiên phong trong thực thi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không giai cấp nào sửa chữa thay thế được. Chính thế cho nên, việc giáo dục sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cho những thế hệ sinh viên là việc làm thiết yếu. Điều này góp thêm phần giúp sinh viên nhận thức được vị trí, vai trò trò nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của bản thân. Sinh viên nỗ lực vươn lên học tập rèn luyện, bản lĩnh chính trị vững vàng, chinh phục khoa học, làm chủ công nghệ tiên tiến, tăng hiệu suất lao động góp thêm phần thực thi tiềm năng kiến thiết xây dựng quốc gia văn minh, giàu mạnh .

Tài liệu tham khảo
[ 1 ] Bộ Giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo ( 2019 ) Giáo trình Chủ nghĩa xã hội ( Dùng cho khối ngành không chuyên ), nxb Chính trị vương quốc, Thành Phố Hà Nội
[ 2 ] Bộ Giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy ( 2008 ) Giáo trình Chủ nghĩa xã hội ( Dùng cho khối ngành không chuyên ), nxb Chính trị vương quốc, TP.HN
[ 3 ]C. Mác và Ph.Ăngghen: toàn tập,nxb.Chính Trị quốc gia, Hà Nội,1995, t4.
[ 4 ]C. Mác và Ph.Ăngghen: toàn tập,nxb.Chính Trị quốc gia, Hà Nội,1995, t12.
[ 5 ]C. Mác và Ph.Ăngghen: toàn tập,nxb.Chính Trị quốc gia, Hà Nội,1995, t23.
[ 6]Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa VII ,nxb. Chính trị vương quốc, TP. Hà Nội, 1994 .
[ 7

]

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X ,nxb. Chính trị vương quốc, Thành Phố Hà Nội, 2008 .
[ 8 ] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

Source: https://bieblog.com
Category : Phong thủy